Su Yönetimi

Akarçay ve Konya Kapalı Havzaları için Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanıyor

7 Nisan 2017

Akarçay ve Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması Projeleri kapsamında projelerin her aşamasında elde edilen çıktıların kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, paydaşlarla birlikte projenin yönlendirilmesi ve takibinin sağlanması için oluşturulan 1. Yönlendirme Kurulu Toplantısı, 34 kurum ve kuruluştan 72 temsilcinin katılımıyla  6 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

01 (415)

Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof Dr. Cumali KINACI yaptığı açılış konuşmasında, suyun adil, verimli ve planlı yönetilebilmesi için havzada su bütçesinin, mevcut ve gelecek ihtiyaçlarının belirlenmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Su kaynaklarının azami fayda sağlayacak şekilde paylaşılabilmesi için de her sektöre makul ölçüde planlı bir şekilde su tahsisi yapılmasının gerekliliğini belirtti. Konunun önemli olduğunu ancak veri temininde sıkıntı yaşanabildiğini söyledi. Bu kapsamdaki çalışmaların ilk olarak Seyhan havzasında yapıldığı, Konya ve Akarçay Havzalarında ise projelerin yeni başlatıldığı bilgisini paylaştı. Bu projelerde yapılan analizler için uzun yıllar sistematik ölçümlerin gerektiğini ve yüklenici firmalardan mevcut verilerle en uygun çözümü geliştirmelerinin beklenildiğini ifade etti. Sektör kelimesi ile içme-kullanma, tarım, sanayi, çevresel akış, enerji gibi su kullanım amaçlarının kastedildiğini belirtti. Mevcutta ve gelecek durumda sektörlere su tahsisinin optimum şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini, tahsis planlarının 6 yılda bir güncellenmesinin gerekli olduğunu ve bu kapsamda kurumların katkılarının önem arz ettiğini bildirdi.

02 (380)

Açılış konuşmasını müteakip Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi yüklenicisi Yaşlıoğlu Proje’den Dr. İ.Kaan TUNÇOK tarafından projede tamamlanan ve devam etmekte olan çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda Sn. Tunçok, Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi kapsamında 3 Nisan 2017 itibariyle Mevcut Durum Analiz Raporu’nu teslim ettiklerini bildirdi. Mevcut ve gelecekteki şartları paydaşlarla birlikte belirledikten sonra proje veri envanteri altlığını kullanarak havzadaki zamansal ve mekansal değişimleri ele alacaklarını ifade etti.

03 (207)

Sayın Doç. Dr. Nusret KARAKAYA tarafından Projenin çevresel akış konusunda kullanılan yaklaşımlar ile ilgili genel bir sunum gerçekleştirildi. Sunumunda çevresel akış hesaplama konusunda karşılaşılan kısıtları, dikkat edilmesi gereken parametreleri, genelde akarsulardaki hesaplamaların suhuletini, göllerde çevresel akışın hesaplanmasının pratikteki kısıtlarını, bu kısıtları aşmak için ekosistemde anahtar tür seçimi  gibi yaklaşımların olduğunu ve dünya genelinde bu konuda birçok yaklaşımın olduğunu anlattı. Ardından Akarçay havzası özelinde çevre sektöründe mevcut durumu ve planlanan çalışmaları sundu. Çevresel akış hesaplama konusunda akarsular için Tenant yöntemini kullanmanın yeterli olmayacağını, ıslak çevre ve GEFC yöntemlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi planladıklarını bildirdi. Göller için ise hâlihazırdaki yöntemlerden bu havza için uygun olanları ile bir yöntem geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

04 (92)

Tarım sektörü sorumlusu Sayın Prof. Dr. Süleyman KODAL proje kapsamında Akarçay Havzası’nda tarım sektörünün durumu ve planlanan çalışmalar konusunda bilgilendirme yaptı. Tarım hesaplamaları konusunda gerçekleştirmeyi planladıkları 12 aşamalı bir çalışmadan bahsetti. Daha önce, Seyhan Havzası’nda tarımsal kuraklık ile ilgili çalışma yaptıklarını fakat genel çerçevenin meteorolojik kuraklık seviyesinde kaldığını, Akarçay Havzası’nda meteorolojik kuraklık seviyesinden daha ileri giderek tarımsal kuraklığın ayrıntılı net gelir, sulama suyu net gelir ilişkisi, optimum bitki deseni gibi parametreler ile ayrıntılı olarak analiz edilmesinin planlandığını bildirdi.

05 (47)

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi bilgilendirme sunumunun ardından ilgili kurum ve kuruluşlar yorum, görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

06 (26)

Daha sonra Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı Projesi yüklenicisi İO Çevre’den Proje Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN tarafından projede tamamlanan ve devam etmekte olan çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sayın GÖRGÜN, suyun sektörel olarak adil ve verimli paylaşımının suyun sürdürülebilir kullanımı için gerekli olduğunu vurguladı. Suyun ne kadar tahsis edilmesinin belirlenmesi için önceliklendirmeler, iklim değişikliğinin etkileri ve sosyal değerlendirmeler eşliğinde çeşitli senaryolar oluşturacaklarını belirtti. Sayın GÖRGÜN, Konya Kapalı Havzası’nın mevcut durum analizi kapsamında mevcut durumunu, genel karakteristiğini sundu. Bu kapsamda, havzanın coğrafi, meteorolojik, demografik özelliklerini aktardı ve ayrıca havzanın hidrojeolojik durumunu, YAS potansiyelini, hidrolojik yapısını, YÜS potansiyelini ve havzadaki su kalitesini sundu. Ayrıca havzada planlanan çalışmalar kapsamında Milli Tarım Projesi, DSİ İçme Suyu Projeleri, KOSKİ Grup Suyu Projeleri ve Su Kaynakları Yönetimi Projesinden bahsetti.

Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI sosyoekonomik etkinin değerlendirilmesinin önemli olduğunu, Genel Müdürlüğümüzde bu konuda çalışan Sosyoekonomik Analiz Şubesi’nin kurulduğunu, bu konu üzerine projelerde çalışmaların sürdüğünü ve Eylem Planlarına da yansıtılacağını belirtti.

Projenin tarım sektörü sorumlusu Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞENER tarım sektörü mevcut durumu ve su kullanımları konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. Tarım sektörü ile ilgili olarak Konya İli bitki desenlerinin 10 yıllık değişimlerini değerlendirdiklerini belirtti. hayvancılıkta ise havza genelinde sektörün artış eğiliminde olduğunu gösterdi. Ayrıca planlanan çalışmalar kapsamında, bitki su tüketimi hesaplamalarının ve sulama zamanı planlamasının IRSIS ve Cropwat yazılımı kullanılarak, ürün başına net gelir hesaplarının, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri su kullanımının belirlenmesinin excel hesap tabloları kullanılarak, sulama suyu – gelir eşitliklerinin eldesinin ve Optimum bitki deseni ve aylık sulama suyu ihtiyaçlarının hesaplamasının WinQSB gibi doğrusal olmayan yazılımlar kullanılarak yapılacağını bildirdi.

Daha Sonra çevresel akış konusunda sorumlu Sayın Doç. Dr. Nusret KARAKAYA çevre sektörü mevcut durum ve planlanan çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Mevcut durum projeksiyonlarında 2018 yılında çevre sektöründe %20’lik bir su fazlalığının ve 2050 yılında çevre sektöründe %10 düzeyinde bir su açığı beklendiğini belirtti. Çevresel akış için nehirlerde Global Environmental Flow Calculator (GEFC) veya Islak Çevre Metodu kullanılacağın, göller için ise Akarçay havzasında olduğu gibi halihazırdaki yöntemlerden bu havza için uygun olanları ile bir yöntem geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Çevre sektörü için yapılan ekonomik değerleme sonucu havzanın 2015 yılı ortalama çevre değerlemesinin 224 milyon Amerikan doları olarak tespit edildiğini paylaştı. Ödeme isteği analizi için anket çalışmaları yürütüleceğini belirtti. Ayrıca, proje kapsamında tahsis modellerinin Aquatool ve WEAP modelleri ile entegre çalıştırılacağını bildirdi.

İçme-Kullanma, Sanayi, Enerji Sektörleri sorumlusu Sayın Prof. Dr. Ayşegül TANIK,  içme ve kullanma suyu, sanayi ve turizm sektörleri mevcut durumu ve su kullanımları konusunda bilgilendirme yaptı. İçme ve kullanma suyunda ortalama su kullanım verisinin tahakkuk verisi üzerinden hesaplandığını, tahakkuk verisi olmayan yerlerde literatür değerlerinin kullanıldığını belirtmiştir. Konya kapalı havzasında illere göre nüfus dağılımında Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illeri nüfusunun havza nüfusunun % 96’sını oluşturduğu bilgisini paylaştı. Havzada içme ve kullanma suyu sektörü su kullanımı kapsamında havzada su ihtiyacının % 78’ini kentsel su ihtiyacı ve kalan % 22’sini kırsal su ihtiyacı oluşturduğu tespitini belirtti. Havzanın sanayi sektörü ve turizm sektörünün mevcut durumu ve su kullanımlarını aktardı.

07 (5) (1)

Son olarak Enerji ve Maden Sektörleri sorumlusu Sayın Doç. Dr. Asude HANEDAR, enerji ve maden sektörleri mevcut durumu ve su kullanımları konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. Havzada toplam kurulu gücü 1,72 MW olan 3 adet HES tesisi olduğunu, toplam kurulu gücü 27,9 MW olan 2 adet HES’in planlandığını bildirdi. Ayrıca, havzada toplam kurulu gücü 183 MW olan 7 adet RES tesisi olduğunu, toplam kurulu gücü 298 MW olan 5 adet RES’in planlandığını belirtti. Buna ek olarak, havzada toplam kurulu gücü 118 MW olan 41 adet GES tesisi olduğunu, toplam kurulu gücü 1891 MW olan 7 adet GES’in planlandığı bilgisini verdi. Havzada toplam kurulu gücü 119 MW olan 13 adet termik santral olduğunu, toplam kurulu gücü 4147 MW olan termik santralin planlandığını söyledi.

Sunumların ardından ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve önerilerinin alınmasıyla toplantı sonlandırılmıştır.

Toplantıda Yapılan Sunumlar İçin Tıklayınız.

Akarçay Havzası Sektörel Su Tahsisi Projesi

KSSTP_Yönlendirme Kurulu Toplantısı

 

Kategoriler:Su Yönetimi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.