Su Yönetimi

Ormancılık ve Su Şurası Kararları- 2017

SU KARARLARI
Karar 1. Su konusunda ulusal ve kurumsal düzeyde eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları güçlendirilmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Lisans ve/veya lisansüstü düzeyde “Mühendislik Hidrolojisi” derslerine ağırlık verilmelidir.
2. Su kaynakları konusunda AR-GE ve Eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek üzere “Ulusal Hidroloji Enstitüsü” kurulması yönünde gerekli çalışmalar yürütülmelidir.
3. Mühendislik Hidrolojisi konularında ilgili kamu kurumlarında çalışan teknik elemanlara yeni gelişmeler hakkında eğitim kursları, rasat teknisyenlerine ise sertifikalı teknisyenlik kursları açılmalıdır.
4. Ülkemizdeki su kaynakları, su kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin eğitici yayınlar hazırlanmalı ve MEB Fatih Projesi içine dahil edilmelidir.
Sorumlu Birim: DSİ
Karar 2. Hidrometeorolojik verilerin toplanması konusunda kurumsal işbirliği ve kapasite güçlendirilmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Ülkemizde işletilmekte olan mevcut hidrometeorolojik ağın daha kullanışlı hale gelebilmesi için proje bazlı istasyonlardan ziyade hidrolojik bazlı ve her amaca hizmet eden istasyonların sayısı artırılmalıdır.
2. Ülkemizde mevcut ağın nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi, fiziksel hareket kabiliyetinin artırılması için DSİ bünyesinde kurumsal yapı güçlendirilmeli, rasat faaliyetlerinin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için ilave mühendis ve hidrolog kadrosu ihdas edilmelidir.
3. Yeraltısuyunun miktar ve kalite bakımından izlenmesi kapsamında ölçülecek parametrelerin değişmesi nedeniyle DSİ bünyesinde personel, araç, laboratuvar ve ekipman kapasitelerinin arttırılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
4. İşletme amaçlı AGİ’ler tesis edilmeli, sulama, içme-kullanma, endüstri suyu amacıyla verilen tüm sular ve drenaj suları ölçülmeli, bunlar kayıt altına alınarak aylık su tüketim tabloları oluşturulmalıdır.
5. Tüm barajların ve göletlerin aylık işletme tablolarının sağlıklı bir biçimde oluşturulmasına özen gösterilmelidir.
6. Su bütçesi çalışması kapsamında toplanan veriler ile kullanılan hesaplama yöntemi Su Veri Tabanı’na (SVT) bir modül olarak eklenmeli, her yıl açılan tesislerin ve toplanan tüketim verilerinin bölge müdürlükleri tarafından buraya girilmesi sağlanarak havza yüzey suyu potansiyeli yıllık olarak güncellenmelidir.
7. Sediment çalışmalarına ağırlık verilmeli, sediment ölçümleri ve barajlarda periyodik olarak yapılması gereken batimetrik ölçümlerin karşılaştırılması yapılmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ, SUEN

Karar 3. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve sucul ekosisteme etkileri ile ilgili uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. İklim değişikliğine Uyum havza bazında sektörel olarak ele alınmalıdır.
2. Türkiye’de iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, su arzında düşüş, ürün veriminde azalma, kuraklık, sel gibi aşırı olaylarda artış görüleceği öngörülmekte olup iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ve önlenmesi için uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Sorumlu Birim: SYGM, DSİ
Karar 4. Su kirliliğinin önlenmesi çalışmaları nehir havza yönetim planlarının daha etkin uygulanmasını sağlayacak şekilde sürdürülmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Öncelikle içmesuyu temin edilen baraj havzaları olmak üzere bütün nehir havzalarında kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmelidir.
2. Nehir Havza Yönetim Planlarının etkin bir şekilde uygulanması için mevzuat altyapısı güçlendirilmelidir.
3. Nehir Havza Yönetim Planlarının diğer planlarla entegrasyonu sağlanmalıdır.
Sorumlu Birim: SYGM, DSİ, SUEN
Karar 5. Su yapılarının amaçları doğrultusunda sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. İşletmeye açılmış sulama, enerji, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri, taşkından koruma vb. tesislerde meydana gelen müdahale ve kirlenme ile yerleşim alanları ve sanayi kuruluşlarının gelişerek bu tesislere doğru ve tesislerin içinde yaygınlaşması bu tesislerin faydalarını olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda söz konusu tesislere yapılan ve yapılması muhtemel görülen müdahalelerin, önlenmesi veya giderilmesi konusundaki çalışmalar sürdürülmelidir.
Sorumlu Birim: DSİ
Karar 6. Su tahsisleri konusunda uygulama ve denetime yönelik esaslar geliştirilmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Tahsis ya da kullanım izni sadece bir prosedür işlemi olarak görülmemeli uygulamadaki yanlış algı değiştirilmelidir. Tahsis ya da kullanım izinlerinde, bilimsel ve teknik esaslara uygun standartlar getirilmeli, her türlü kullanıma verilecek olan suyun bilinen miktar ve kalite değerleri üzerinden işlem tesis edilmelidir. Su kullanım izinlerinde, etkin su yönetimi için amaca göre paylaştırılacak olan suyun miktarının ve kalitesinin ölçümlere bağlı olarak ve hidrolojik süreçler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar ile belirlenmesi gereklidir. Buna göre tahsis/kullanım izinlerin verilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi konusuna ilişkin esaslar oluşturulmalıdır.
2. Su tahsisleri konusunda; tahsis, izleme, denetim ve ilgili cezai işlemlerin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için teknik, idari ve yasal düzenlemenin havzalardaki su kaynaklarının miktarı, kalitesi ve sahadaki baskı/çekimler ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “Su Tahsisleri” konusunun DSİ tarafından tek elden yürütülmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
3. HES ve balık üretim tesisleri başta olmak üzere, diğer su kullanıcıları arasındaki sorunların çözümüne ilişkin önlemler geliştirilmelidir.
4. Mineralli sular hidrolojik çevrimin bir unsuru olduğundan, bu suların maden niteliğinden çıkarılması kapsamında çalışma yürütülmelidir.
5. İzinsiz yeraltı ve yerüstü su kullanımları tespit edilmeli, izinsiz kullanımların önüne geçmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ
Karar 7. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek elden yürütülmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin geçmiş deneyim, birikim ve kurum kültürü esas alınarak DSİ tarafından tek elden yürütülmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
2. DSİ tarafından planlaması ve projesi arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olarak yapılan sulama proje alanlarında toplulaştırma projeleri inşaat faaliyetleri ile birlikte DSİ tarafından gerçekleştirilmelidir.
3. Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının, çevresel ve nükleer etkilerden en az kirlenen su kaynağı olması bakımından deprem, kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü hallerde kullanılmak üzere rezervde tutulması, tarımsal sulamalarda yüzey suyu projelerinin hayata geçmesine bağlı olarak yeraltı suyu kullanımının azaltılması sağlanmalı, yeraltı suyu kirliliği ve aşırı çekimin önlenmesi için tedbirler alınmalıdır.
4. Baraj, gölet, depolama vazifesi gören regülatör vd. depolama yapıları hariç olmak üzere sulama tesislerinin meydana getirilebilmesi için gerekli olan tüm yatırım ve kamulaştırma masraflarının tesisten faydalanabileceklerden geri alınması hususu, Kamu tarafından geliştirilen tüm sulama projeleri kapsamında ele alınarak uygulamada yeknesaklık sağlayacak hususlar ilgili tüm paydaşlarla birlikte belirlenerek gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ

Karar 8. Tarımsal üretim ve destek planlaması, havza bazında su bütçesi ve tahsisler esas alınarak yapılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Havza bazında belirlenen mevcut su potansiyeli değerlendirmeleri esas alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yöre koşullarına uygun optimum bitki deseni tespit edilmeli, tespit edilen bu desenin fiilen gerçekleşmesini sağlayacak bir destekleme, teşvik, ödüllendirme ve yaptırım sistemi uygulanmalıdır.
2. Sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı ile daha etkin çalışmalar yürüterek sulama sahası içerisindeki sezonluk ürün desenini, su bütçesi ve üretim planlaması ile uyumlu olacak şekilde işbirliği ile belirlemelidir. Su kullanıcı teşkilatları gerekli kamu desteğini almalı ve üyelerini bu konuda yönlendirebilmelidir.
Sorumlu Birim: DSİ
Karar 9. Sulama yönetiminde, sulama suyunun, gerçek ihtiyaçlar düzeyinde, zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde çevreye zarar vermeden kullanımı sağlanmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Tarımda suyun etkin kullanımı, sulama yönetim sürecinin hızlı ve sürdürülebilir olabilmesi için sulama sistemlerinde otomasyon ve karar destek sistemleri planlama aşamasında tasarlanmalıdır.
2. Sulama sistemlerinin projelendirme ve yapım sürecinde teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak suyun etkin ve tasarruflu kullanımını sağlayacak kriterler ile teknik şartnameler geliştirilmeli/güncellenmeli, uzaktan algılama teknolojisi ile birlikte modern sulama ekipmanlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
3. İşletmedeki mevcut sulama tesislerinde otomasyon ve karar destek sistemlerinin kullanılabileceği dönüşümün hızlı bir biçimde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
4. Gerçek ihtiyaçlar ölçüsünde suyun şebekeye alınması ve sahada da gerçek ihtiyaçlar ölçüsünde kullanılması için suyun her aşamada ölçümü sağlanmalıdır.
5. Suyun etkin ve verimli kullanımına yönelik eğitim, yayım ve araştırma hizmetlerinde üniversiteler, araştırma kuruluşları ile uygulayıcı kuruluş arasında daha sıkı işbirliği yapılmalıdır.
6. Özel ürün ve şartlar dışında, uygun sulama yönteminin basınçlı sulama yöntemleri arasından seçilebilmesi için teşviklerin artırılması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra, özellikle terfili sulamalarda uygulamaya yönelik yaptırım içeren mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.
7. Modern sulama sistemleri ile geliştirilen sulama projelerinde yüzey sulama yöntemlerinin kullanılmasının önüne geçilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.
8. Sulama tesislerinde; tarla içi basınçlı sulama sistemlerinin ve ön yüklemeli elektronik kartlı sulama sayaçlarının temini ve kurulabilmesi hususu sulama birlikleri de dahil olmak üzere su kullanıcı teşkilatlar bazında GTHB’nın Otomasyon ve Mekanizasyon Desteği Uygulamaları kapsamında teşvik edilmeli ve desteklenmeli, uygulanan hibe desteklemeleri programının mevcut kapsam ve bütçesi sulama birlikleri de dahil edilerek genişletilmelidir.

Tüm kararları okumak için lütfen tıklayınız

ORMANCILIK VE SU ŞURASI KARARLARI 2017(3)

Kategoriler:Su Yönetimi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.