su güvenliği

İBB İstanbul Deprem Çalıştayında Depremde Su Temini ve Sanitasyon Hizmetleri de ele alındı

İBB ‘nin 2-3 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlediği Deprem Çalıştayında Depremde Acil Su Temini ve Kanalizasyon Hizmetleri de ele alındı.

İBB ‘nin 2-3 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlediği Deprem Çalıştayında Depremde  Acil Su Temini ve Kanalizasyon Hizmetleri de ele alındı.

Çalıştayın 6. Teması kapsamında ele alınan bu konuda Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız Deprem ve Su başlıklı bir sunum yaptı.

Yıldız sunumunda aşağıdaki konulara dikkat çekti:

Sunumunun başında “Depremler’den hemen sonra ortaya çıkan en temel ve yaşamsal ihtiyaçlardan biri içme ve kullanma suyu temini ile kanalizasyon ve çevre sağlığı hizmetleri olmaktadır. Bu acil su ihtiyacı aynı zamanda deprem sonrası çıkacağı tahmin edilen yangınların söndürülmesi için de gerekli olmaktadır. Bu nedenle sismik aktivitesi yoğun olan ve depreme hazırlık yapan ülkeler bu konularda çeşitli önlemler geliştirmiş ve uygulamışlardır.

Deprem sonrasında su ve sanitasyon hizmetlerinin verilememesi salgın hastalıkların yayılması gibi ikinci bir felakete neden olabilmektedir.

Bu nedenle Su ve Çevre sağlığı hizmetleri konusunda deprem öncesi deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili fiziksel altyapı ve toplumsal bilgi ve bilinç olarak hazırlıklı olunması önem taşır. Açıklamasını yapan Yıldız

“Bu sunumda İstanbul’da depremde oluşacak su ve kanalizasyon altyapısı hasarları ve deprem sonrası barınma ,su ve çevre sağlığı hizmetleri , alınabilecek ve alınan önlemler ,dünyadan elde edilen deneyimler ile birlikte ana hatlarıyla ele alınacağını” ifade etti.

5.JPG

Yıldız açıklamalarına şöyle devam etti:

“Çeşitli ülkelerdeki  depremde ilave ve alternatif su kaynağı olarak, deniz suyu (kıyı kentlerinde) yeraltı suyu ve toplanmış yağmur suyu kullanılması için fon ve programların yürürlüğe konduğu , fiziksel altyapı hazırlıkları yapıldığı ve mahalle semt birimlerinden başlayarak deprem sonrasında bu hizmetlerin sağlanması için toplumsal bilinç ve destek yaratılmaya çalışıldığı görülmüştür. “

Sivil Toplum Mahalle Ölçeğinde Örgütlenmeli

Dursun Yıldız  açıklamasında “Ülkemizdeki ve dünyadaki depremlerden elde edilen deneyimler deprem sonrası su ve çevre sağlığı  hizmetlerinin sadece belirlenmiş kamu görevlileri tarafından verilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu konuda hizmet verebilecek olan sivil toplum kuruluşlarının ,mahalle ölçeğindeki örgütlenmelerin ve meslek odalarının üyelerinin koordineli bir şekilde verecekleri desteğe ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle böyle bir yapılanmanın deprem bölgesinde ve ülke çapında gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda STK’ların görev yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi , diğer kurum ve kuruluşlarla aralarındaki koordinasyonun sağlanması , gerekli eğitimlerin verilmesi, kurulan bu sistemin canlı ve dinamik tutulması için tatbikatların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” Diyerek mahalle ölçeğinde başlatılması gereken çalışmalara vurgu yaptı.

8 İlçede Su Temini Riski Büyük 

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız devamla “ Daha önce yapılan çalışmalardan  elde edilen sonuçlar su ve kanalizasyon  altyapısında çok sayıda ve büyük hasarların beklendiğini ortaya koymuştur. İstanbul’da büyüklüğü 7.0 yi aşan depremlerde özellikle  Avrupa yakasında Marmara Denizi kıyısındaki ve yakınındaki  ilçelerin   su ve kanalizasyon şebekesi daha fazla hasara uğrayacaktır. Bu ilçelerden  Büyükçekmece, ,Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü Esenyurt ,Bayrampaşa,, Zeytinburnu ve Fatih’in  içmesuyu dağıtım hatları depremde beklenen en yüksek sismik yer hızı bölgesinde kalmaktadır. Bu nedenle bu bölgede hasarın büyük olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bu bölgede   hasara uğrayan şebekenin rehabilitasyonu da daha uzun zaman alacaktır. dedi.

Açıklamasında “Bu bölgedeki Küçükçekmece Gölü çevresi, Büyükçekmece Barajı Gövdesi ve Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi de depremden daha çok hasar görebilecek su temin edilen yapılar arasında bulunmaktadır. Halen günde 400 000 m3 ‘lük arıtma kapasitesi ile İstanbul’un en büyük üçüncü içme suyu arıtma tesisi olan Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin hasara uğraması durumunda  özellikle bu bölgeye ve çevresine  arıtılmış içme suyu temininde  uzun bir dönem sıkıntı yaşanabilecektir. Bu nedenle bu tesisin güçlendirilmesi ve/veya aynı alanda yedek tesislerin depreme çok dayanıklı olarak inşa edilip hazır tutulması uygun olacaktır.” önerisini de getiren Yıldız; İBB, Valilik ve diğer kurumlar tarafından İstanbul’da beklenen depremi çeşitli açılardan ele alan birçok değerli ve kapsamlı projeler yürütülmüş  ve  raporlar yayınlanmıştır. Bu  çalışmalar ve raporlar ilgili kesimlerde yaratılması gereken farkındalık ve alınması gerekli önlemler açısından çok önemli bir altyapı teşkil etmiştir.ancak ilk 72 saatle ilgili olarak daha yapılması gereken çok şey bulunmaktadır  dedi.

Depremde Acil Su Temini ve Çevre Sağlığı  Eylem Planı Gerekli 

Açıklamasında “Şimdi bilim insanlarının sürenin azaldığı uyarıları da dikkate alınarak artık hızla eylem planlarının hazırlanıp uygulamasına geçilmelidir.Bu nedenle Su Politikaları Derneği olarak yaptığımız çalışmadan elde ettiğimiz aşağıdaki önerilerimizi yetkililerin dikkatlerine sunmak istiyoruz diyen Yıldız önerilerini şöyle sıraladı;

 • İBB’nin 2018 yılında ihale ettiği ve hazırlığı süren İstanbul İçmesuyu ve Kanalizasyon  Master Planı çalışmaları  öncelikle depremden  daha fazla etkilenecek olan ilçelere yönlendirilmelidir. Bu ilçelerde hızla  pilot bölgelerin  tespit edilmesi ve depreme hazırlık önerileri ile yol haritasını  da içeren DEPREMDE ACİL SU TEMİNİVE ÇEVRE SAĞLIĞI  EYLEM PLANI  olarak sunulması,
 • 2014 yılında İstanbul’da  8 ilçe 50 pilot mahalledeki 8000 hanede  gerçekleştirilen “Afet Odaklı Sosyal Hasargörebilirlik Analizi Projesi” pilot çalışması ile bazı veriler elde edilmişti. Bu konuda yapılacak başka bir çalışmaya ihtiyaç yoktur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar üzerinden İstanbul’un afete karşı toplumsal başedebilirlik düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalara başlanması,
 • İstanbul’da ikamet eden  başta İnşaat Mühendisleri olmak üzere tüm mühendis ve mimarlara ve diğer meslek mensuplarına  meslek  odalarının İstanbul Şubelerinin koordinasyonunda deprem hazırlıkları için gönüllülük  teklifi götürülmesi,
 • Eğitimlerde ve deprem tatbikatlarında su temini, hijyen ve çevre sağlığı konularının programa alınması, DSİ ve İSKİ’nin bu konuda eğitici rol üstlenmesi,
 • İstanbul’da depremde görev alabilecek  STK’larının kayıt altına alınması ve deprem bölgesi dışından yardım için gelecek olan STK’lara şimdiden çağrı çıkartılması, gönüllü olanların   uzmanlık alanlarına göre yetki görev ve sorumluluklarının tespiti ,bu işlerin koordinasyonu için  yetkili bir birim oluşturulması,
 • İstanbul genelinde İSKİ’nin envanterindeki yaklaşık 145 kuyunun dışındaki  tüm yeraltısuyu kuyularının kayıt altına alınarak sürekli su analizleri yapılması ve depremde kullanılabilme imkanının araştırılması. Bu kuyulardan toplanma merkezlerine yakın olanların sürekli kontrol edilerek işletmeye alınabilmesi  için jeneratör  pompa ,hidrant  ve pratik su analizi cihazları  gibi ekipmanların bu merkezlerde hazır bulundurulması. Halkın deprem sonrasında  yeraltısuyunu, yetkililerce analizi yapılmadan,  kullanmaması için bilinçlendirilmesi. Bu konuda başvurulacak yetkililerin duyurulması,
 • Deprem sonrası yangınların söndürülmesinde deniz suyundan yararlanılması  için gerekli görülen yerlerde altyapının oluşturulması,
 • İBB web sayfasında Genel Afet Hazırlıkları kapsamında su temini ile ilgili çalışmalarda yer alan  “belirlenen geçici iskan bölgelerine su ve kanal altyapı tesisatı yapılmış ve afet anında kurulacak çadır kentlerde kullanılmak üzere gerekli malzemeler temin edilmiştir” açıklamasındaki su ve kanal altyapı tesisatı yapılmış geçici iskan bölgelerinin ve su ve kanal altyapı tesisatının periyodik olarak  kontrol edilmesi,
 • Toplanma bölgelerinin ilave su ihtiyacını karşılayabilmek üzere uygun bölge ve  kotlarda depreme dayanıklı su depoları ve  dağıtım merkezleri inşa ederek bu merkezlerden toplanma bölgelerine veya yeni tespit edilecek olan uygun alanlara  depreme dayanıklı su iletim hatlarının çekilmesi,
 • Büyükçekmece Barajı’nın  ve baraj gölü kıyısındaki  içme suyu arıtma tesisinin depreme dayanıklılık analizlerinin tekrar yapılması, ihtiyaç duyuluyorsa  bu tesisin en olumsuz senaryoya göre depreme dayanıklı duruma getirilmesi. Tesisin deprem sonrasındaki ani tehlike  işletme planlarının hazırlanması ve uygulanacak talimatların  tatbikatlarla pekiştirilmesi,
 • Büyükçekmece gölü çevresinde yüksek kotlara  depreme dayanıklı su depolama ve dağıtım merkezleri ve arıtma tesisinde arıtılacak olan içme suyunun bu depolara basılması ve dağıtımı için  su şebekesi yapılması,
 • Afet sonrasında düşen yağmurun hızlı bir şekilde toplanıp kullanılmasını sağlamak üzere uygun yerlerde  pratik sarnıç uygulamaları için hazırlık yapılması,

Yıldız konuşmasının sonunda “Bu kapsamda deprem sonrası acil su temini ve sanitasyon hizmetleri  için bir eylem planının hazırlanmasının da gerekli ve yararlı olacağını düşünüyoruz.”dedi.

 

Kategoriler:su güvenliği

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.